Raamatukogu

Oru Raamatukogu kasutamise eeskirjad

Vastu võetud 16.05.2013 nr 135

Määrus kinnitatakse „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Oru Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ja haruraamatukogude teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Kose Vallavalitsus.

 (3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuta.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

 (2) Lugejapileti saamiseks täidab lugeja registreerimislehe ja kinnitab allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjadega tutvumist.

 (3) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
 1) lugeja nimi;
 2) elukoht (postiaadress);
 3) telefon;
 4) elektronpostiaadress;
 5) isikukood;
 6) lugejarühm.
Vastavalt lugeja soovile väljastatakse kasutajanimi ja parool, mille alusel saab ta ise külastada internetilehekülge www.lugeja.ee

 (4) Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks vanema (eestkostja) kirjalikul nõusolekul.

 (5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine. Võlglasi ümber ei registreerita. Võlglaste elukohta kontrollitakse meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmiseks rahvastikuregistrist.

§ 4.  Kojulaenutus

 (1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Kose vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (2) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Kose Vallavalitsus.

 (3) Teavikuid laenutatakse koju 21 päevaks, perioodikat ja suure nõudlusega trükiseid 7 päevaks. Kojulaenutatud trükiste tagastamistähtaega võib pikendada, kui neile ei ole nõudlust.

 (4) Kui teavik on välja laenutatud, võib lugeja selle saamiseks end järjekorda panna või reserveerida vajaliku trükise interneti teel. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat.

 (5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (6) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ja kahe viimase päeva ajalehti.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teistest raamatukogudest.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.  Lugeja kohustused

 (1) Kojulaenutus toimub isikliku lugejapileti või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

 (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma. Teavikute rikkumisest või hävimisest tuleb koheselt teatada raamatukogule. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtaega võib pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel kui teavikuid ei vaja teised lugejad.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

 (7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

§ 7.  Lugeja vastutus

 (1) Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

 (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma hinna kuni kümnekordses suuruses.

 (3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Kose Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Kose Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

 (6) Kose Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (7) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 1, § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad Kose valla eelarvesse.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Kose Vallavolikogu 20. jaanuar 2011 määrus nr 52 „Kose Raamatukogu kasutamise eeskirjad“.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks Kose Vallavolikogu 20. jaanuar 2011 määrus nr 51 „Kose-Uuemõisa Raamatukogu kasutamise eeskirjad“.

 (3) Tunnistatakse kehtetuks Kose Vallavolikogu 20. jaanuar 2011 määrus nr 50 „Oru Raamatukogu kasutamise eeskirjad“.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2013.

Astrid Ojasoon
volikogu esimees