Järelvalve

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Õppeasutuse (Oru Põhikooli) ja pidaja (Kose Vallavalitsuse) nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi Harjumaa ekspert Piret Hiisjärv (piret.hiisjarv@hm.ee).